CIMIC úvod

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Vás ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Armády ČR srdečně zve

na závěrečné ukončení akce CIMIC zpřístupněné odborné veřejnosti, které se uskuteční

 

dne 13. září 2012 na letišti v Plzni-Líních

 

Záštitu převzal: hejtman Plzeňského kraje
Za poskytnutou finanční podporu Plzeňskému kraji děkujeme.

 

Odborný výbor: MUDr. Josef Štorek, PhD., plk. MUDr. František Bílek, PhD., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

 

Organizační výbor: Mgr. Šárka Nováková, MUDr. Pavel Hrdlička, mjr. Ing. Jan Soukup

 

MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT

                Zdroj: http://www.103cp.army.cz/

 

Hlavní témata:

– řešení mimořádné události – import/výskyt vysoce nebezpečné nákazy do/v ČR, který je řešen na úrovni krajů v rámci IZS,

– ověření součinnosti složek IZS vč. prvků AČR v rámci STČ 05 – Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů.

 

Cíl akce:

Civilní složky IZS mohou:

– ověřit si své postupy a vzájemnou součinnost v rámci praktického zaměstnání,

– porovnávat své postupy s postupy armádních složek,

– ověřit reálnost a proveditelnost jednotlivých postupů/přístupů v praxi,

– ověřit si vzájemnou součinnost při řešení vybraných mimořádných událostí a krizových situací (stavů),

– diskutovat nad zjištěnými rozdílnými přístupy v jednotlivých krajích a limitech, které je vymezují.

 

Armádní složky mají možnost:

– ověřit si své postupy a vzájemnou součinnost v rámci cvičení mobilní hospitalizační jednotky CBO Těchonín,

– ověřit si vzájemnou součinnost při řešení vybraných mimořádných událostí a krizových situací (stavů),

– diskutovat nad zjištěnými rozdílnými přístupy mezi civilním a armádním pojetím.

 

Záměr akce:

Výsledná zjištění formulovat do společných doporučení a navrhovaných postupů, které by měly být následně řešeny na úrovni meziresortních pracovních skupin.

 

„Připravenost všech zasahujících je založena na neustálém utužování a rozvíjení získaných dovedností a rozšiřování vědomostí, budování vzájemné důvěry a spolupráce. Připravenost kterékoli složky bezpečnostního systému ČR není stav, kterého by bylo možné dosáhnout, anižby pominul v okamžiku, kdy jej bylo dosaženo.“