SÚJCHBO, v. v. i.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dle zákona č. 341/2005 Sb., za účelem výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení  technické podpory dozorové a inspekční činnosti prováděné tímto Úřadem v radiační ochraně a při  kontrole zákazu chemických a biologických zbraní.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. se ve své hlavní činnosti zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí a vývoj prostředků ochrany využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před  chemickými a biologickými látkami, zneužitelnými jako zbraně hromadného ničení. Další činností, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, je  odborná činnost v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá, prováděná na  základě požadavků zřizovatele, dalších státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků. Na vyžádání těchto orgánů poskytuje SÚJCHBO, v.v.i. odbornou pomoc,  expertizy, testování, identifikaci neznámých látek a další obdobné činnosti. Vysoké odborné úrovně pracovníků a vybavení pracovišť je využíváno při zapojení SÚJCHBO, v. v. i. do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR.

SÚJCHBO, v. v. i. dále nabízí komerční expertizy a služby  prováděné  v rámci činnosti jiné, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. k využití aktuálně volných kapacit, které poskytuje právnickým i fyzickým osobám v oblasti měření přírodní radioaktivity,  expertiz, testování  a analýz chemických látek, vč. látek vysoce nebezpečných, k nimž lze využít i speciální zařízení – toxikologickou komoru, dále testování v klimatické komoře umožňující nastavení téměř libovolných parametrů teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Nabízí také poskytování školení a dalších vzdělávacích akcí v oborech své působnosti.

Na SÚJCHBO, v. v. i. pracuje Autorizované metrologické středisko pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu,  které provádí, jako jediné v ČR, kalibraci a testování měřidel těchto veličin.

SÚJCHBO, v. v. i. úzce spolupracuje s vědeckými pracovišti doma i ve světě. Z domácích spolupracujících subjektů je to především Jihočeská univerzitou, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, České vysoké učení technické a Technická univerzita Liberec. K zahraničním partnerům patří TNO – Holandsko, MSA AUER, Bruker, Bluecher, Robert Koch Institute, Technická univerzita Braunschweig – Německo, a řada dalších.

Spolupráce s těmito významnými subjekty se zhmotňuje v účasti SÚJCHBO, v. v. i. v národních a mezinárodních výzkumných projektech, které jsou v současné době převažující pracovní činností.